Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

1. Prednášky

 

Gemersko-malohontské múzeum ponúka prednášky, určené pre žiakov základných a stredných škôl, rovnako aj pre záujmové krúžky. Prednášky sú realizované vo forme powerpointovej prezentácie. Rozsah prednášky je 45 - 60 minút. Téma a rozsah sa podľa dohody dajú upraviť.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Lindisová – e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, mobil: 0949 485 803.
Vstupné na prednášku: 1 € (možnosť platiť kultúrnymi poukazmi).
V prípade spojenia prednášky s prehliadkou múzea ďalšie vstupné neplatíte.

 

Témy prednášok

1. História múzea od jeho počiatkov v roku 1882 (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
2. Ľudové hrnčiarstvo v Gemeri-Malohonte (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
3. Ľudová kultúra Rómov v Gemeri-Malohonte (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
4. Tradičné výročné zvykoslovie Gemera-Malohontu (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
5. Tradičná remeselná výroba v Gemeri -Malohonte (Mgr. Ľ. Pulišová, etnológ)
6. Ľudové hudobné nástroje Gemera-Malohontu
(Mgr. Ľ. Pulišová, etnológ)
6. Život detí v tradičnom vidieckom prostredí regiónu Gemer-Malohont
(Mgr. Ľ. Pulišová, etnológ)
7. Turci v Gemeri –Malohonte (PhDr. A. Botoš, archeológ)
8. Mesto Rimavská Sobota v praveku a v stredoveku
(PhDr. A. Botoš, archeológ)
9. Stredoveké hrnčiarstvo v Gemeri-Malohonte
(PhDr. A. Botoš, archeológ)
10. Najnovšie archeologické výskumy GMM
(PhDr. A. Botoš, archeológ)
11. Vtáctvo Gemera-Malohontu
(RNDr. M. Gálffyová, biologička)
12. Paleontologické nálezisko Kostná dolina – Hajnáčka
(RNDr. M. Gálffyová, biologička)
13. Sťahovavé vtáky Gemera-Malohontu
(RNDr. M. Gálffyová, biologička)
14. Kým vyletí vtáčik
(RNDr. M. Gálffyová, biologička)
15. Rieka Slaná
(RNDr. M. Gálffyová, biologička)
16. Secesná architektúra v Rimavskej Sobote
(Mgr. A. Kolár, historička umenia)
17. Tvorba sochára Istvána Ferenczyho (1792 - 1856)
(Mgr. A. Kolár, historička umenia)
18. Významní výtvarníci Gemera-Malohontu
(Mgr. A. Kolár, historička umenia)
19. Rimavská Sobota a I. svetová vojna
(PhDr. Éva Kerényi, PhD., historička; aj v maďarskom jazyku)
20. Rimavská Sobota v 19. storočí
(PhDr. Éva Kerényi, PhD., historička; aj v maďarskom jazyku)

 

 

2. Vyučovacie hodiny

 

Gemersko-malohontské múzeum ponúka vyučovacie hodiny, určené pre žiakov základných a stredných škôl. Vyučovacie hodiny sú realizované formou lektorského výkladu, ktorý je upravený podľa vekovej skupiny. Téma vyučovacích hodín sa stanovuje na základe požiadaviek pedagógov, napr. história mesta Rimavská Sobota, živá a neživá príroda, remeslá a pod. Rozsah hodiny je 45 minút. Téma a rozsah sa podľa dohody dajú upraviť.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Lindisová – e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, mobil: 0949 485 803.
Vstupné: 1 € - deti, študenti (možnosť platiť kultúrnymi poukazmi)

 

Čo je to múzeum?

Vyučovacia hodina zameraná na spoznávanie pamäťovej inštitúcie - Gemersko-malohontského múzea - jeho poslanie, história i práca múzejníkov.

 

2. svetová vojna v regióne Gemer-Malohont a jej dôsledky

Vyučovacia hodina dejepisu na tému 2. svetová vojna v priestoroch stálej expozície Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont. Vyučovacia hodina je obsahovo vhodná predovšetkým pre 8. a 9. ročník základných škôl a pre stredné školy.

 

Malý kronikár

Aktivita zameraná na spoznávanie zaujímavostí z dejín regiónu Gemer-Malohont, ale aj všeobecných informácií z histórie. Zároveň spoznáte funkciu kronikára. Aktivita je určená žiakom 4., 6. a 7. ročníka základných škôl, ale aj pre stredné školy.

 

Virtuálna archeológia

Vyučovacia hodina zameraná na spoznávanie archeologickej časti stálej expozície múzea so zreteľom na dobu kamennú, dobu bronzovú a dobu železnú prostredníctvom lektorského výkladu a využitia prvkov rozšírenej a virtuálnej reality. Aktivita je vhodná najmä pre žiakov 2. stupňa základných škôl, gymnázií a stredných škôl.

 

Remeslá v kocke

Vyučovacia hodina je zameraná na zamestnania, remeselnú a domácu výrobu charakteristické pre Gemer-Malohont so zreteľom na pastierstvo, tkanie, pradenie, brdárstvo a hrnčiarstvo. Aktivita je určená žiakov základných škôl, stredných škôl a gymnázií.

 

3. Výchovno-vzdelávacie aktivity k výstavám

 

Gemersko-malohontské múzeum ponúka rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré vhodne dopĺňajú obsah aktuálnych výstav. Aktivity sú realizované formou pracovných listov. Téma a časový rozsah sa stanovuje podľa zvolenej výstavy. Na výchovno-vzdelávacie aktivity je možné sa prihlásiť len v termíne trvania výstavy.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Lindisová – e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, mobil: 0949 485 803.
Vstupné: 1 € - deti, študenti (možnosť platiť kultúrnymi poukazmi)

 

Krehká krása zrodená v ohni a tvoja kreativita. Mladý dizajnér a návrhár ...navrhni motív...

Kultúrno-výchovná a múzejno-pedagogická aktivita k výstave „Nieto majstra nad kováča... Vývoj kováčskeho remesla v Gemeri-Malohonte“. Prostredníctvom štyroch úloh sa návštevník prenesie do sveta tvrdej práce kováčskych majstrov. Ťažiskom aktivity je štvrtá úloha, ktorá dá možnosť stať sa pomyselným návrhárom, ktorý vytvorí motív pre kováčske dielo. Aktivita je určená žiakom základných a stredných škôl. Vhodne však môže spestriť návštevu výstavy aj všetkým individuálnym návštevníkom.

 

Ťažký život študenta v čase protireformácie a diabolský profesor z Rimavskej Soboty - detektor zaujímavostí o významnej osobnosti mesta Rimavská Sobota

Kultúrno-výchovná aktivita k výstave ISTVÁN HATVANI (1718 - 1786) je zameraná na odhaľovanie zaujímavých informácií zo života a pôsobenia I. Hatvaniho, podľa ktorého je v Rimavskej Sobote pomenovaná ulica. Aktivita je vhodná pre školské skupiny v rámci regionálnej výchovy. Do aktivity sa môžu zapojiť aj individuálni návštevníci i rodiny s deťmi.

 

Osmičkový rok v múzeu – 2. svetová vojna a región Gemer-Malohont

Vyučovacia hodina dejepisu na tému 2. svetová vojna v priestoroch múzea k výstavám „Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu“  a „Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont“. Spojenie tém uvedených výstav je vhodné predovšetkým pre deviate ročníky základných škôl a pre stredné školy a obohatí tak žiakov a študentov nielen o nové informácie, ale aj o zážitok z vyučovania v inom než školskom prostredí.

 

Kameninové črepiny spomienok v tvojej pamäti. Zábavný tréning pozornosti a pamäte.

Kultúrno-výchovná aktivita k výstave „Spomienka muránskej kameniny“ spestrí prezentovanú tému (rôznorodosť, pestrosť a farebnosť úžitkových predmetov, vyrábaných v manufaktúre na výrobu kameniny v Muráni v rokoch 1823 - 1910) a precvičí našu pamäť a pozornosť prostredníctvom rôznych úloh. Aktivita je vhodná pre starších žiakov základných škôl a študentov gymnázií a stredných škôl. Do aktivity sa môžu zapojiť aj individuálni návštevníci i rodiny s deťmi.

 

QR kódy a história ... čo majú spoločné?

Sprievodná aktivita k výstave „Kremíkové nebo. Historická výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RSNET, s.r.o.“, ktorá spája výdobytky moderného sveta so zaujímavosťami z histórie Gemersko-malohontského múzea. Určená je všetkých, ktorí sa chcú dostať cestou modernej technológie k zaujímavostiam o múzeu.

 

Hádanková súťaž a hravé obrázky

Kultúrno-výchovná aktivita k výstave Dieťa a jeho svet hravou a zábavnou formou spestrí prezentovanú tému a uľahčí detskému návštevníkovi ľahšie si zapamätať informácie o minulosti detského života, ktorý bol diametrálne odlišný od toho dnešného. Aktivita je vhodná pre starších aj mladších žiakov, ale môžu sa pri nej zabaviť aj stredoškoláci, či rodiny s deťmi.

 

Známy-neznámy sochár v priestore Európy

Sprievodná aktivita k výstave „Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu“ deťom predstaví sochársku tvorbu Barnabása Hollóa, rodáka z Gemera-Malohontu, ktorého diela môžeme obdivovať v našom regióne, ale aj v zahraničí.

 

Múzejná písanka

Sprievodná aktivita k výstave "NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu vzniku múzea.", prostredníctvom ktorej žiaci hravým spôsobom preniknú do histórie múzea cez vystavené zbierky, spoznajú význam a poslanie múzea a zároveň si precvičia zmysly a zabavia sa.

 

Múzejná písanka Múzejná písanka Múzejná písanka Múzejná písanka

 

Vtáky Gemerskej pahorkatiny

Odborne spracovanú výstavy Vtáky Gemerskej pahorkatiny sme doplnili o prednášku, ktorá žiakom a študentom predstaví gemerskú časť Bodvianskej pahorkatiny – Gemerskú pahorkatinu, vtáctvo daného územia a prácu ornitológov v teréne.

 

Staroveké Grécko a jeho tajomstvá
Odborne spracovanú výstavu Grécko na úsvite dejín sme obohatili o zaujímavé a hravé aktivity – pracovný list a rozprávku, ktoré žiakom základných a stredných škôl predstavia dejiny antického Grécka a priblížia kultúrny význam múzeí i prácu múzejných pracovníkov a iných odborníkov. Aktivity sú spojené so sprievodným slovom naprieč výstavou, ktoré návštevníkov uvedie do problematiky a doplní aj to, čo na výstave nenájde.

 

 

4. Tvorivé dielne

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum